Russian Reversal

Dari Tolololpedia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Russian flag3.PNG
Эта статья содержит элементы русском


МУДАК! Artikel ini, Russian Reversal, mengandung unsur Rusia.
Hati-hati jika anda berkunjung ke kota Moskow, menonton VGTRK, menonton Liga Primer Rusia, menonton Pavel Sivakov balapan, menyaksikan Andrey Arshavin bermain sepak bola, menonton konser Tatu, menonton Masha and the Bear, ngomong Russian Reversal, makan blini, minum vodka dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Rusia!
Di Rusia, halaman Russian Reversal membaca kamu!

˙ɓuɐln ɐʎuʞılɐqɯǝɯ.ʞnʇun qıſɐʍ ɐpuɐ ɥɐlnʇı ɐuǝɹɐʞ

˙ɐʎunɓunʞıɥɔ ʇıʞɐʎuǝd ɐuǝʞɹǝʇ ʞɐpıʇ ɹɐɓɐ ıuı ʇɐldɯǝʇ ɐɔɐqɯǝɯ ʞɐpıʇ ʞnʇun ɐɓnſ uɐʞuɐɹɐsıp 'ɥɐʎıɹoloʞ ɥɐɐɯǝſ uɐɹɐſɐ nɐʇɐ ɥɐʎıqɐʎıɯ ɥɐɐɯǝſ uɐɹɐſɐ uɐɓuǝp ıɐnsǝs ɐʎusnɹɐɥǝs ɓuɐʎ'ɐʇʞɐɟ uɐʞʞılɐq ɹɐʇnɯǝɯ ɐıp ɐɓɓuıɥǝs loloʇ ɓuɐɹnʞ nɐʇɐ loloʇ nlɐlɹǝʇ ɐʎuʇɐnqɯǝd ɐuǝɹɐʞ uɐʞqɐqǝsıp uıʞɓunɯ '¡ʞılɐqɹǝʇ ıuı lǝʞıʇɹɐ

¡¡¡ʞılɐqɹǝʇ ıuı lǝʞıʇɹɐ

¡.png

Tanyaa.gif Apaan nih?
Artikel ini sungguh geje alias gak jelas, mungkin karena Febrinna Soemardhi merupakan lulusan ITB(Institut Thai Bokong) atau terlalu banyak makan Buah Pakmu. Tapi untungnya, sebelum selesai menulis penulisnya sudah pergi untuk ajeb-ajeb di Kotabaru. Kalau anda kurang puas dengan artikel ini, anda bisa memukul komputer anda dengan pisau atau bakar rumah sendiri di Beji atau Bersiap-Siap untuk di bunuh Shara Aryo.

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A !!!!!!!!

Gila-Mks.png !.png Mampus! artikel ini ИGAWUЯ, yo... !.png
Artikel ini sangat ɴɢᴀᴡᴜʀ, GAK MAKSUD dan GAK JELAS
Bukan main, artikel kayak gini pasti mengandung unsur Яussian Яeversal, atau beberapa bahasa tetangga lain seperti Indonesian Reversal, East Java Reversal, German Reversal, Minangkabau Reversal, Malaysian Reversal, American Reversal, Italia Reversal, Spanyol Reversal, Prancis Reversal, Arab Reversal, Korean Reversal, Tukul Reversal atau 4L4Y Reversal. Atau, jangan-jangan yang nulisnya kesurupan jin seperti kata Ki Joko Bodoh.
Membaca artikel ini sambil nonton Kepo Quiz atau Opera Van Java dapat menyebabkan kebegoan, kebegoan akan menyebabkan bego, bego akan menyebabkan begoisasi, dan begoisasi seperti yang dikatakan Vicky Prasetyo akan menghasilkan artikel ini.
Spinning Communist symbol.gif
☭ ARTIKEL INI MENGANDUNG UNSUR KOMUNISME/SOSIALISME/SAYAP KIRI! ☭

AAAAAAAAAA!!,
Artikel ini penuh Merah/Soviet/Sosialis/Palu Arit/Komunis/G30S/PKI/Cina/Korea Utara/Marxisme
,
Artikel ini,
Russian Reversal
membuatnya jebol, yg terlalu Komunis dan sebaiknya anda lakukan adalah hancurkan radionya Aidit, Fidel Castro, Lenin dan Joseph Stalin dengan bus yang mangkal di sarang tikus dan katakanlah "Mimicucu gendeng..." kepada Komunis. Segera laporkan kemana saja, karena artikel ini pernah terlibat dalam Revolusi Oktober dan G30S/PKI
.

“DASAR KOMUNIS!”

~ Lalisa "Lisa" Manoban

“Lebih enaklah jadi komunis, TAEK!”

Stalin looks at you.gif
Я∩ƧƧI∀И ЯЭΛЭЯƧ∀Г

“D! Ƨoʌ!əʇ Яuƨƨ!ɐ, ɐɹʇ!ʞəl !n! b!ngung gɐɹɐ-gɐɹɐ Ж∀Ɯ∩!”

~ Яuƨƨ!ɐn Яəʌəɹƨɐl

“Di Soviet Яussia, budɐλɐ Ɯɐlɐλƨ!ɐ diklaim olehMU!”

~ Яuƨƨ!ɐn Яəʌəɹƨɐl kepada Ɯɐlɐλƨ!ɐ
D! Ƨoʌ!əʇ Яuƨƨ!ɐ, pəɯbɐnʇu ɯənλ!ʞƨɐ ɯɐj!ʞɐnnλɐ..

Яuƨƨ!ɐn Яəʌəɹƨɐl(Bɐɥɐƨɐ Yunɐn!), ɐʇɐu dɐlɐɯ bɐɥɐƨɐ Яuƨƨ!ɐ Рэвэршал Рyсский, dɐlɐɯ bɐɥɐƨɐ

Ɯəlɐλu Ьəɯuʇɐɹbɐl!ʞɐn Яuƨƨ!ɐ, ɐdɐlɐɥ gɐλɐ b!ɔɐɹɐ oɹɐng Яuƨƨ!ɐ λɐng d!ƨəbɐbʞɐn oləɥ gɹɐɯɯɐɹ oɹɐng Яuƨƨ!ɐ dɐn ʞəb!ɐƨɐɐn oɹɐng-oɹɐng Яuƨƨ!ɐ dɐlɐɯ ɯəɯbolɐʞ-bɐl!ʞʞɐn ƨəgɐlɐ ƨəƨuɐʇu.

Яuƨƨ!ɐn Яəʌəɹƨɐl d!populəɹʞɐn oləɥ Yɐʞoʌ Ƨɯ!ɹnoʄʄ, ƨəoɹɐng ʇuʞɐng ƨəɯ!ɹ ƨəpɐʇu. Иɐɯun ʞɐɹənɐ !ɐ ʇ!nggɐl d! Ƨoʌ!əʇ Яuƨƨ!ɐ, pəlɐnggɐnnλɐlɐɥ λɐng ɯənλəɯ!ɹʞɐn ƨəpɐʇunλɐ.

D! Indonəƨ!ɐ, Яuƨƨ!ɐn Яəʌəɹƨɐl d!populəɹʞɐn oləɥ ⊥olololpəd!ɐ dɐn ʞɐɯu λɐng ƨədɐng ɯəɯbɐɔɐ ɐɹʇ!ʞəl !n!. Жɐlɐu d! Ƨoʌ!əʇ Яuƨƨ!ɐ, Яuƨƨ!ɐn Яəʌəɹƨɐl ɯəɯpopuləɹʞɐn Ж∀Ɯ

∩!

Яuƨƨ!ɐn Яəʌəɹƨɐl jugɐ ʞɐdɐng-ʞɐdɐng d!uɔɐpʞɐn ɐnɐʞ-ɐnɐʞ ʞəɔ!l λɐng bɐɹu bəlɐjɐɹ ʞɐl!ɯɐʇ ɐʞʇ!ʄ-pɐƨ!ʄ. Жɐlɐu d! Ƨoʌ!əʇ Яuƨƨ!ɐ, ɐnɐʞ ʞəɔ!l ɯənəɹʇɐʍɐʞɐn Ж∀Ɯ∩!

Gɐλɐ b!ɔɐɹɐ Яuƨƨ!ɐn Яəʌəɹƨɐl ɐʞɐn ɯənjɐd! ʇɹənd d! ʇɐɥun 2082 ɯənuɹuʇ Ɯɐdɐɯ Ƨɐɥɐɹɐ. Ьɐdɐ ʇɐɥun !ʇu jugɐ ɐʞɐn ʇəɹjɐd! ɹ!buɐn pəpəɹɐngɐn, pəɯbunuɥɐn, pəɯəɹʞoƨɐɐn dɐn pəɹɔəɹɐ!ɐn ɐʞ!bɐʇ

ʞəƨɐlɐɥpɐɥɐɯɐn. Жɐlɐu d! Ƨoʌ!əʇ Яuƨƨ!ɐ, Ɯɐdɐɯ Ƨɐɥɐɹɐ d!ɹɐɯɐl Ж∀Ɯ∩!

D! Ƨoʌ!əʇ Яuƨƨ!ɐ, pədoɯɐn ɯəng!ʞuʇ! Ж∀Ɯ∩![sunting]

  1. ∀ɯb!l ƨəbuɐɥ ʞɐl!ɯɐʇ ƧЬO dəngɐn ʞɐʇɐ “ʞɐɯu” d! dəpɐn (Kamu menelanjangi Amingwati)
  2. ⊥ənʇuʞɐn Ƨ (Ƨ! j!jɐλ) dɐn O(Oɹɐng g!lɐ) nλɐ (Kamu menelanjangi Amingwati)
  3. ⊥uʞɐɹ Ƨ dɐn O (Amingwati menelanjangi kamu)
  4. Tulis ⊥ul!ƨ ʞɐʇɐ “ʞɐɯu” dəngɐn ɥuɹuʄ bəƨɐɹ (ƨəbəƨɐɹ pɐnʇɐʇ ɯboʞɯu) dɐn ʇɐɯbɐɥ ʇɐndɐ ƨəɹu (Amingwati menelanjangi KAMU!)
  5. ⊥ɐɯbɐɥ ʞɐʇɐ “D! Ƨoʌ!əʇ Яuƨƨ!ɐ,” d! dəpɐn ʞɐl!ɯɐʇ (Di Soviet Яussia, Amingwati menelanjangi KAMU!)
  6. Ƨ!lɐɥʞɐn p!ngƨɐn.

Stophand.svg Bahayo, kamungkinan ang alah mancaliek artikel DONGOK iko dapek PINGSAN


Jumlah Tolololpediawan nan pingsan:

CounterZero.gifCounterZero.gifCounterZero.gifCounter5.gifCounter4.gifCounter3.gifCounter2.gif
Loading database...

NB:Bilo Ang bamasalah jo Artikel iko,Tokok Komputer Ang jo nailgun atau kapalo ang, DONGOK!

ſ!ʞɐ pəɹɐʇuɹɐn !n! ɯəɯb!ngungʞɐn ɐndɐ, lɐnggɐɹ ƨɐjɐ pəɹɐʇuɹɐn !n!, ƨəbɐb pəɹɐʇuɹɐn d!buɐʇ unʇuʞ d!lɐnggɐɹ. Жɐlɐu d! Ƨoʌ!əʇ Яuƨƨ!ɐ, pəɹɐʇuɹɐn ɯəlɐnggɐɹ Ж∀Ɯ∩!

Яuƨƨ!ɐn Яəʌəɹƨɐl dɐlɐɯ Чɐl-ɥɐl lɐ!nnλɐ[sunting]

Dɐlɐɯ ƨəg! Ⅎɐƨɥ!on, oɹɐng Яuƨƨ!ɐ ɔuʞup jɐgo ɯəɯbɐl!ʞ-bɐl!ʞʞɐn. Ɯ!ƨɐlnλɐ, Ɔəlɐnɐ dɐlɐɯ jɐd! d!pɐʞɐ! d! luɐɹ. Gɐλɐ bəɹpɐʞɐ!ɐn !n! d!ƨuʞɐ! oləɥ Ƨupəɹɯɐn dɐɹ! ∀ɯəɹ!ʞɐ

dɐn Ƨupɐɹɯɐn dɐɹ! Ƨolo. Ƨɐλɐngnλɐ gɐλɐ bəɹpɐʞɐ!ɐn !n! ʞəɯud!ɐn d!ʞlɐ!ɯ Ɯɐlɐλƨ!ɐ ƨəʇəlɐɥ Ɔ!ɔɐʞɯɐn ɯəng!ʞuʇ! gɐλɐ bəɹpɐʞɐ!ɐn !n!.

Dɐlɐɯ ƨəg! bɐɥɐƨɐ, oɹɐng Яuƨƨ!ɐ jugɐ ƨuʞɐ ɯəɯbɐl!ʞ-bɐl!ʞʞɐn ɥuɹuʄ-ɥuɹuʄ dɐɹ! ɥuɹuʄ Гɐʇ!n dɐn ɯənggunɐʞɐnnλɐ d! nəgɐɹɐ ɯəɹəʞɐ. Ɯ!ƨɐlnλɐ, ɥuɹuʄ N ɯənjɐd! И, ɥuɹuʄ R

ɯənjɐd! Я. ɥuɹuʄ U ɯənjɐd! . ɥuɹuʄ E ɯənjɐd! Э. ɥuɹuʄ A d!bɐl!ʞʞɐn ɯənjɐd! . ɥuɹuʄ K jugɐ d!bɐl!ʞʞɐn, nɐɯun ƨɐɐʇ d!ɔəʇɐʞ

ʇəɹʇuɯpuʞ dəngɐn ɥuɹuʄ K λɐng ɐƨl! ƨəɥ!nggɐ jɐd!lɐɥ Ж.

Dɐlɐɯ ƨəg! pol!ʇ!ʞ, oɹɐng Яuƨƨ!ɐ ɯənggunɐʞɐn ƨ!ƨʇəɯ pol!ʇ!ʞ Dəɯoʞɹɐƨ! λɐng ʞəɯud!ɐn d!bɐl!ʞʞɐn, d!ɯɐnɐ ʞəʞuɐƨɐɐn ʇəɹʇ!ngg! d! ʇɐngɐn ɹɐʞλɐʇ ɯənjɐd! ʞəʞuɐƨɐɐn ʇəɹʇ!ngg! d! ʇɐngɐn pəɯəɹ!nʇɐɥ.

Ƨ!ƨʇəɯ pol!ʇ!ʞ !n! ʞəɯud!ɐn d!bəɹ! nɐɯɐ Жoɯun!ƨɯə. Ьɐl!ng ʇ!dɐʞ ɯəɹəʞɐ ɯəɯbəɹ! nɐɯɐ pɐdɐ ƨ!ƨʇəɯ pol!ʇ!ʞ bɐɹunλɐ, ʇ!dɐʞ ƨəpəɹʇ! Indonəƨ!ɐ λɐng ɯəngɐʞu ɯənggunɐʞɐn dəɯoʞɹɐƨ! ʇɐp! dɐlɐɯ

pɹɐʞʇəʞnλɐ ʇ!dɐʞ jɐuɥ bəɹbədɐ dɐɹ! ʞoɯun!ƨɯə.

Oɹɐng Яuƨƨ!ɐ jugɐ ƨuʞɐ ɯəɯbolɐʞ-bɐl!ʞʞɐn ʄɐʞʇɐ dɐn ɐʇuɹɐn ƨəpəɹʇ! oɹɐng Indonəƨ!ɐ. Жəb!ɐƨɐɐn !n! ʞəɯud!ɐn d!ʞlɐ!ɯ oləɥ Ɯɐlɐλƨ!ɐ. ſɐd!, nəgɐɹɐ-nəgɐɹɐ lɐ!n ɐdɐlɐɥ Guɹu dɐɹ!

Ɯɐlɐλƨ!ɐ. Ɯɐʞɐnλɐ... D! Ƨoʌ!əʇ Яuƨƨ!ɐ, Ipɐn ⊥olʞəɹ Bɹɐ G!nƨʞ! ɯəngɐjɐɹ Ж∀Ɯ∩¡¡


D! Ƨoʌ!əʇ Яuƨƨ!ɐ, jugɐ ɯəl!ɥɐʇ Ж∀Ɯ∩¡[sunting]


    Tulisan ini masih tulisan rintisan. Anda wajib membantu Tolololpedia untuk mengembangkannya.